NewsNewsNews

News

Za 100 dni matura!/ Final exams in a hundred days!

IMG_0891.jpg
IMG_0892.jpg
IMG_0896.jpg
IMG_0901.jpg
IMG_0891.jpg
IMG_0892.jpg
IMG_0896.jpg
IMG_0901.jpg

Już tylko 100 dni do egzaminów. Zbliża się przyszłość wolna od ‘Extended Essays’, czy  ‘Internal Assessments’ zauważyła Dyrektor Anna Sobala-Zbroszczyk! Pani Dyrektor zafascynowana św. Augustynem  życzyła uczniom serc przepełnionych miłością. ‘Człowiek kochający naprawdę czyni wyłącznie dobro, dlatego kochajcie i róbcie co chcecie’ skonstatowała.

Koordynator Tomasz Mazur natomiast nawiązał do  François Rabelais, który pisał, że ‘krótka modlitwa przenika do niebios, a długi łyk opróżnia dzbany’ i życzył, aby serca tegorocznych maturzystów wypełniła radość i zabawa.

Wychowawcy nawiązali do wyzwań, odpowiedzialności za los planety, wielości możliwości wyboru drogi życia i do wartości odwagi i ryzyka.

Reprezentant uczniów cytował słowa Churchilla o wytrwałości w walce i nieuleganiu niepowodzeniom.  Podziękował nauczycielom, wychowawcom i rodzicom za wsparcie.

Para uczniów uświadomiła wszystkim jak wiele może zdarzyć się w ciągu 100 dni! Zalecali między innymi koncentrację na postępach, na ćwiczeniu w celu osiągnięcia smuklejszej sylwetki , a także dziękowali za dobrodziejstwo miejsca i czasu nauki na Solcu.

 

Only 100 days to exams. A future free from 'Extended Essays' or 'Internal Assessments' is approaching, noted the headteacher Anna Sobala-Zbroszczyk! Fascinated by Saint Augustine, she wished her students hearts full of love. 'A loving man really does only good, so love and do what you want' she concluded.

The coordinator Tomasz Mazur, on the other hand, referred to François Rabelais, who wrote that 'a short prayer permeates the heavens and a long sip empties the pitchers' and wished that the hearts of this year's high school graduates would be filled with joy and fun.

Form teachers referred to the challenges, responsibility for the planet's fate, the multitude of choices of life path and the value of courage and risk.

A student representative quoted Churchill's words about perseverance in battle and not giving up. He thanked teachers, educators and parents for their support.

A couple of high school students made everyone realize how much can happen in 100 days! They recommended, among others, focusing on progress, on exercising to achieve a slimmer figure, and they also thanked for the benefits of studying place and time at Solec.