W szkoleW szkoleW szkole

W szkole

Uczciwość i prawda liczą się najbardziej!/ Honesty and truth matter the most!

Podczas piątkowego spotkania z Moniką Olejnik zajrzeliśmy za kulisy jej pracy dziennikarskiej i mieliśmy okazję posłuchać jej opinii o świecie współczesnym. Dziennikarka przyznała, że media są czwartą władza w państwie oraz, że w nich jak w lustrze odbija się sytuacja polityczna. Sama stara się konfrontować rozmówców z różnych opcji politycznych. Pomimo odmiennego podejścia ceni  publicystów Piotra Zarembę i Tomasza Sakiewicza. Uważa, że nie można zamykać się we własnej bańce światopoglądowej. Informacja natomiast powinna być najpierw rzetelnie przekazywana, a dopiero potem interpretowana w programach publicystycznych. Trzeba też reagować na mowę nienawiści, która potrafi zranić boleśnie drugiego człowieka i doprowadzić do nieszczęścia. Codzienność jest jednak trudna i pomimo tego, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za kształt mediów często przekraczamy granice. Najważniejsze są jednak uczciwość i prawda.

Monika Olejnik zachęciła do łączenia w życiu aktywności zawodowej z innymi zamiłowaniami i przekonywała, że jest to jak najbardziej możliwe. Sama sporo ćwiczy i trzy razy w tygodniu biega. Bieganie sprzyja dobrym pomysłom.

Dużą wagę przywiązuje do czytania. Zapoznaje się na bieżąco z artykułami prasowymi oraz śledzi aktualne wydarzenia. Poleciła szczególnie książkę Erika Larsona „W ogrodzie bestii” oraz wykład Mariana Turskiego wygłoszony 27 stycznia 2020 w 75- ą rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz – Birkenau przed Bramą Śmierci. I książka i wykład stanowią swego rodzaju ostrzeżenie przed obojętnością i lekceważeniem praw człowieka dla całego świata.

During the Friday meeting with Monika Olejnik, we looked behind the scenes of her journalistic work and had the opportunity to listen to her opinion about the modern world. The journalist admitted that the media is the fourth estate and that the political situation is reflected in it as in a mirror. She tries herself to confront interlocutors from various political options. Despite the different approach, she values ​​columnists Piotr Zaremba and Tomasz Sakiewicz. She believes that you cannot lock yourself in your own worldview bubble. On the other hand, the information should be accurately conveyed and then interpreted in current affairs programs. You also need to respond to hate speech that can hurt other people painfully and lead to tragedy. However, everyday life is difficult and despite the fact that we are all responsible for the shape of the media, we often cross borders. Most important, however, are honesty and truth.

Monika Olejnik encouraged to combine professional activity  with other passions and argued that this is the most possible. She trains a lot and runs three times a week. Running favours great ideas.

He attaches great importance to reading. He keeps up to date with press articles and follows current events. She especially recommended Erik Larson's book "In the Garden of Beasts" and a lecture by Marian Turski on January 27, 2020 on the 75th anniversary of the liberation of the Auschwitz-Birkenau camp in front of the Gate of Death. Both the book and the lecture are a kind of warning against indifference and forfeiture of human rights for the whole world.