W szkoleW szkoleW szkole

W szkole

Możesz pomóc! Bezdomność to nie wybór!/ You can help! Homelessness is not a choice!

Małgorzata Zygnerska pracująca  w domu „św. Łazarza” – pensjonacie dla około 80 bezdomnych mężczyzn, prowadzonym przez Kamiliańską Misję Pomocy Społecznej w Ursusie, opowiedziała o sytuacji osób bezdomnych i o ogromnej potrzebie zmiany podejścia do nich. Oficjalnie  liczbę bezdomnych w Warszawie szacuje się na ponad dwa tysiące osób, w rzeczywistości może ich być nawet ponad trzy tysiące. Miasto Warszawa oferuje tylko tysiąc miejsc noclegowych i trzy łaźnie, z których żadna nie ma magazynu odzieżowego, tak aby można było przebrać się w czyste ubranie.  Pomimo ograniczonej ilości miejsc dobrze byłoby, żeby bezdomni dowiedzieli się, że są placówki gdzie mogą liczyć na ciepły posiłek, nocleg, kąpiel oraz dalszą pomoc w trudnej drodze wychodzenia z bezdomności. Ważne jest, aby traktować te osoby z szacunkiem, zapytać, czy nie potrzebują pomocy. Można zaoferować powiadomienie straży miejskiej (tel. 986) lub zaproponować schronisko.

W samym domu „św. Łazarza” są podopieczni, którym udaje się proces usamodzielniania i oczekują na przydział mieszkań komunalnych. Tym osobom potrzebne jest wsparcie w szukaniu wyposażenia mieszkania. Na co dzień ośrodek przyjmie każdą ilość zwykłych środków higienicznych,  bieliznę i odzież męską. Ponadto przydałyby się także środki na finansowanie kursów zawodowych dla podopiecznych. Młodzież mogłaby zorganizować jakieś wydarzenie kulturalne w formie kabaretu, koncertu, spektaklu, czy pikniku.

Liczba osób bezdomnych w Polsce wzrasta i obecnie jest na poziomie 30 tysięcy 330 osób. Brakuje rozwiązań systemowych, porozumienia między resortami, zmiany przepisów utrudniają niesienie pomocy. Jest także coraz więcej ludzi młodych uzależnionych od dopalaczy i szukających wsparcia.  Duża liczba bezdomnych Polaków przebywa też w Niemczech.

Problem bezdomności narasta, dlatego każda pomocna dłoń, każdy gest solidarności z drugim człowiekiem w kryzysie może przyczynić się do polepszenia jego sytuacji!

 

Małgorzata Zygnerska working at home "St. Lazarus "- a welfare hotel for about 80 homeless men, run by the Kamilian Social Welfare Mission in Ursus, told us about the situation of homeless people and the great need to have the right touch with them. Officially, the number of homeless people in Warsaw is estimated at more than two thousand people, in fact there can be even more than three thousand. The city of Warsaw offers only a thousand beds and three bathhouses, none of which has a clothing warehouse so that you can change into clean clothes. Despite the limited number of places, it would be good for homeless people to find out that there are facilities where they can count on a warm meal, accommodation, bathing and further help in a difficult way out of homelessness. It is important to treat these people with respect and ask if they need help. You can offer city guard notification (telephone no: 986) or suggest a shelter.

In the house of "St. Łazarz ”are those who manage to become independent and are waiting for the allocation of communal flats. These people need support in finding housing equipment. Every day, the center will accept any amount of ordinary hygiene products, underwear and men's clothing. In addition, funds for financing vocational courses for mentees would also be useful. Young people could organize a cultural event in the form of a cabaret, concert, performance or picnic.

The number of homeless people in Poland is increasing and is currently at the level of 30,330 people. There is a lack of systemic solutions, agreements between ministries, and changes in regulations make it difficult to help. There are also more and more young people addicted to legal highs and seeking support. A large number of homeless Poles also stay in Germany.

The problem of homelessness is growing, that's why every helping hand, every gesture of solidarity with another person in crisis can contribute to the improvement of their situation!