W szkoleW szkoleW szkole

W szkole

Korona-świat w obrazach satyrycznych według uczniów preDP/ Corona-World in Satirical Images by preDP students

W maju tego roku z uczniami Visual Arts (preDP1 i preIB) wybraliśmy się na wirtualną wystawę rysunków satyrycznych Andrzeja Krauze w Zachęcie pt. „Lekcja fruwania”. Pod wpływem sztuki tego artysty uczniowie stworzyli rysunki satyryczne komentujące te trudne, ale i historyczne chwile, z którymi przyszło nam się zmierzyć.

              Pandemia koronawirusa wpłynęła na naszą codzienną rzeczywistość: na pracę, szkołę, życie rodzinne, polityczne. Epidemia budzi w nas wiele niepokojów dotyczących przyszłości. O tym wszystkim opowiada niniejsza wystawa. Została ona podzielona na 4 części: 1. Korona-rzeczywistość, 2. Korona-polityka, 3. Korona-świat, 4. Świetlana przyszłość. Część autorów wolała zostać anonimowa i jako kurator wystawy, uszanowałam ich decyzję. Nastolatkowie okazali się niezwykle spostrzegawczymi obserwatorami zmieniającej się rzeczywistości, a ich kreska zaskakuje trafnością i precyzją.

            Wiele ekspertów mówi, że żyjemy w epoce obrazu. Trudno się z tym nie zgodzić. Wydaje się, że rysunki uczniów mówią więcej niż słowa i są świadectwem tych trudnych czasów. 

Zapraszam do zwiedzania!

Julia Łukasiak, nauczycielka Visual Arts

        WYSTAWA

 

In May, the Visual Arts students (preDP1 and preIB) went to Zachęta to see the virtual exhibition of Andrzej Krauze’s satirical drawings entitled „The Flying Lesson ". Under the influence of the artist’s illustrations, students created satirical drawings commenting on these difficult and historical moment, which we had to face.

              The pandemic of coronavirus influenced our everyday reality: work, school, both family and political life. he epidemic raises many anxieties for us about the future. The exhibition tell about all this.

It has been divided into 4 parts: 1. Corona-reality, 2. Corona-politics, 3. Corona-world, 4. Bright future. Some authors preferred to be anonymous and as the curator of the exhibition, I respected their decision. Teenagers turned out to be extremely perceptive observers of the changing reality, and their stroke surprises with accuracy and precision.

            Many experts say that we live in the age of the image. It is hard to disagree. Student drawings seem to speak more than words and testify to our difficult times.

I invite you to visit the exhibition!

Julia Łukasiak,  Visual Arts teacher.

 

        EXHIBITION