InformacjeInformacjeInformacje

Informacje

Historia małej pomocy

 

Historia małej pomocy, która okazała się wielka

Każdy z nas robi czasem porządki. Dzieci wyrastają z ubrań, w sukience przetańczyłyśmy już kilka imprez, a spodnie stały się jakby ciaśniejsze… Podejmujemy decyzję – oddajemy część rzeczy. Wrzucamy ogłoszenie do sieci. Umawiamy się. Oddajemy. Tak poznałam Swietlanę. Bardzo dziękowała, powiedziała mi, że to dla dzieci na Ukrainie, tam gdzie toczy się wojna, gdzie ludzie żyją biednie i skromnie. Potem poszło szybko – myśl „musimy pomóc”. Kilka rozmów i zaczynamy.

Przed świętami w szkole zorganizowałyśmy zbiórkę odzieży i zabawek dla dzieci z Ukrainy. Odzew przerósł nasze oczekiwania. Liczba darów rosła w ogromnym tempie. Kiedy Swietlana z przyjaciółmi przyjechała po nie, nie mogli zmieścić wszystkiego do samochodu. Dary miały trafić na Ukrainę przed świętami, ale ich ilość była tak duża, że trzeba było zorganizować aż trzy transporty. Na szczęście wszystko się udało, a cała akcja zakończyła się już po świętach.

Dziś dziękujemy! Dziękujemy w imieniu wszystkich obdarowanych. Ta pomoc trafiła do naprawdę potrzebujących. Do rodzin, które żyją w warunkach ubogich, trudnych i często niebezpiecznych.

Z Ukrainy otrzymaliśmy film z podziękowaniem (tłumaczenie): „Jesteśmy wdzięczni liceum za wsparcie, cieszymy się, że pomagacie nam i chcemy jeszcze raz podziękować, bardzo dziękujemy". Dla nas największą radością jest móc zobaczyć uśmiech na ich twarzach i mieć świadomość, że udało nam się pomóc.

Little help story

 

On little help story which turned out to be great!

Each of us sometimes cleans up. The children are growing out of clothes, we have already danced a few parties in the dress, and the pants have become somewhat tighter ... We make a decision - we give away some of the things. We put the advertisement on the web. We make an appointment. We give. That's how I met Svetlana. She thanked me very much, she told me that it was for children in Ukraine, where the war is going on, where people live poorly and modestly. Then it went quickly - the thought "we have to help". A few conversations and we start.

Before Christmas, we organized a collection of clothes and toys for children from Ukraine. The response exceeded our expectations. The number of gifts grew at a tremendous rate. When Swietlana and her friends came for them, they couldn't fit everything into the car. The gifts were to arrive in Ukraine before Christmas, but their number was so large that three transportations had to be organized. Fortunately, everything went well, and all the action ended after Christmas.

Thank you today! Thank you on behalf of all recipients. This help went to those in need. For families who live in poor, difficult and often dangerous conditions.

We received a thank-you video from Ukraine (translation): "We are grateful to the high school for your support, we are glad that you are helping us and we want to thank you again, thank you very much." For us the greatest joy is to be able to see the smile on their faces and be aware that we have succeeded in helping them.

FILM

Magda Wolak