W szkoleW szkoleW szkole

W szkole

Czy zdążymy uratować Ziemię?/ Will we manage to save the Earth?

Czy zdążymy uratować Ziemię?

13 listopada odbyło się spotkanie Edwinem Bendykiem - redaktorem tygodnika Polityka i futurologiem. Rozmowę prowadziły Basia Rychłowska i Hela Sobańska. Uczennice DP1 poruszyły najpierw kwestie związane z naszą historią narodową i jej reinterpretacją, a następnie nawiązały do losu naszej planety Ziemi.

Gość zwrócił uwagę na skomplikowanie sytuacji politycznej sprzed 101 lat i na postulaty lewicy, dla której niepodległość była instrumentem do osiągania celów bardziej zaawansowanych społecznie. Podkreślił też wyjątkowość współczesnego dyskursu politycznego w Polsce, dotyczącego trudnych kart naszej historii w kwestii relacji z sąsiadami, czy sytuacji mniejszości narodowych. Zdaniem Edwina Bendyka wspólne świętowanie ważnych wydarzeń historycznych ma sens.  Postulował odwoływanie się do konkretnych przełomowych momentów historycznych takich jak uchwalenie Konstytucji 3 Maja, czy powstanie ruchu Solidarność.

Na pytanie o niebezpieczeństwo silnych podziałów społecznych szczególnie ujawniających się w rocznicę odzyskania niepodległości, dziennikarz uspokoił słuchaczy przywołując badania Piotra Radkiewicza – socjologa, który stwierdził, że podkreślania znaczenia wartości narodowych nie można utożsamiać z nacjonalizmem, który jego zdaniem nie grozi nam jako zjawisko społeczne.

Przedmiotem niepokoju jest jednak rozpad społeczeństwa na ,jak je określił, „bańki kulturowe”, nie komunikujące się wzajemnie. Zaczyna także brakować wspólnej wyobraźni społecznej kształtowanej przez kanon czytelniczy i rozumienie procesów historycznych. Polacy nie czytaja książek, a jedynie wiedzą co trzeba czytać. W konsekwencji może pojawiać się pokusa integrowania społeczeństwa poprzez budzenie różnego rodzaju emocji.

Identyfikacja narodowa przestaje wystarczać w świecie połączeń sieciowych i na naszych oczach rodzą się nowe formy bycia razem. Los Ziemi porusza międzynarodowo i międzypokoleniowo. Ludzkość staje się coraz bardziej świadoma zagrożeń ekologicznych. Nawet Chiny, największy producent gazów cieplarnianych na świecie, przechodzą systematycznie na odnawialne źródła energii. Wyłania się  też niezwykle pozytywna rola Unii Europejskiej, która jako jedyna struktura organizacyjna realizuje konsekwentnie założenia Porozumienia Paryskiego w sprawie zmian klimatycznych z 2015 roku.

Zdaniem futurologa obecna sytuacja wymaga mobilizacji quasi wojennej, albowiem grożą nam niewyobrażalne katastrofy związane ze zmianami klimatycznymi. Chociaż runął mur berliński w 1989 roku, nie powstała uniwersalna cywilizacja bez granic, lecz świat podzielony wznoszonymi wciąż na nowo barierami. Na tle chaosu świadomościowego wyróżnia się inicjatywa papieża Franciszka w postaci encykliki Laudato sí i jej przesłania ekologii integralnej wraz z pojęciem współzależności i wezwaniem do troski o wspólny dom.

Największym zagrożeniem widocznym coraz wyraźniej jest stan Ziemi i stosunków społecznych. W zastraszającym tempie postępuje zanikanie bioróżnorodności oraz pogłębianie się nierówności społecznych. Brakuje czasu na eksperymentowanie w tworzeniu nowej rzeczywistości. Nadzieją może być pole kultury wraz ze słowem, które staje się najważniejszą bronią naszych czasów.

 

 

Will we manage to save the Earth?

On November 13, a meeting with Edwin Bendyk - an editor of the weekly Polityka and a futurologist was held. Basia Rychłowska and Hela Sobańska talked. The DP1 students first raised issues related to our national history and its reinterpretation, and then referred to the fate of our planet Earth.

The guest drew attention to the complexity of the political situation of year 1918 and the demands of the Left, for whom independence was an instrument for achieving more socially advanced goals. He also emphasized the uniqueness of contemporary political discourse in Poland regarding the difficult pages of our history on the matter of relations with neighbors or the situation of national minorities. According to Edwin Bendyk, celebrating important historical events together makes sense. He called for referring to landmarks in history such as the adoption of the Constitution  of May 3 or the creation of the Solidarity movement.

When asked about the danger of strong social divisions, especially revealing on the Independence Days’ celebrations, the journalist reassured listeners by recalling the research of Piotr Radkiewicz - a sociologist who said that emphasizing the importance of national values ​​can not be equated with nationalism, which in his opinion does not threaten us as a social phenomenon.

The object of concern is, however, the disintegration of society into, as he called it, "cultural bubbles" that do not communicate with each other. There is also a lack of common social imagination shaped by the reading canon and understanding of historical processes. Poles do not read books, but only know what to read. Consequently, there may be a temptation to integrate society by arousing various kinds of emotions.

National identification is no longer enough in the world of network connections and right before our eyes new forms of being together are being born. The fate of the Earth touches internationally and intergenerationally. Humanity is becoming increasingly aware of ecological threats. Even China, the largest producer of greenhouse gases in the world, is systematically switching to renewable energy sources. An extremely positive role of the European Union is also emerging, which as the only organizational structure is consistently implementing the assumptions of the Paris Agreement on climate change in 2015.

According to the futurologist, the current situation requires quasi-war mobilization, because we are facing unimaginable disasters related to climate change. Although the Berlin Wall fell in 1989, no universal civilization without borders came into being, but a world divided by barriers that are being raised again and again. In  the background of consciousness chaos, the initiative of Pope Francis in the form of the encyclical Laudato sí and its message of integral ecology together with the concept of interdependence and a call to care for a shared home stands out.

The condition of the Earth and social relations is the most clearly visible threat. The disappearance of biodiversity and the deepening of social inequalities are progressing at an alarming rate. There is not enough time to experiment new solutions. The field of culture together with the word, which becomes the most important weapon of our time, can be our hope.