odwiedz dwójkę na:

Wymagania egzaminacyjne do klas IBDP

Wymagania do pre-IBDP

Język angielski

Poziom B2 - test typu FCE

 

Język polski

Na egzaminie wstępnym z języka polskiego będziemy sprawdzać przede wszystkim zdolność rozumienia (analizy i interpretacji) tekstu literackiego, umiejętność pisania tekstu własnego (eseju, rozprawki, opowiadania), zatem logicznej i konsekwentnej argumentacji, kreatywność oraz erudycję (na ile jesteście w stanie połączyć myśli zawarte w danym tekście ze zjawiskami zachodzącymi w sztuce lub innych tekstach). Możecie spodziewać się kilku zadań odnoszących się do wybranego przez nas utworu, badających , jak odczytujecie zawarte w nim myśli, czy jesteście w stanie wyróżnić obecne w nim ważne tropy literackie oraz określić ich funkcję. W części drugiej egzaminu będziemy sprawdzać umiejętność konstruowania tekstów przez Was, ważne będą dla nas: wnikliwe odczytania, spójność wypowiedzi, ciekawe pomysły, odniesienia do zjawisk w kulturze, a także język oraz jego poprawność.

 

Matematyka

 

 1. Działania w zbiorze liczb rzeczywistych.
 2. Wyrażenia algebraiczne.
 3. Mnożenie sum algebraicznych.
 4. Wzory skróconego mnożenia, usuwanie niewymierności z mianownika
  (w mianowniku suma algebraiczna).
 5. Potęgi o wykładniku całkowitym, działania na potęgach,
  postać wykładnicza liczby.
 6. Procenty, promile, punkty procentowe.
 7. Proporcjonalność prosta, odwrotna.
 8. Pola i obwody figur płaskich.
 9. Własności figur płaskich (wielokąty, koła, wycinki kół).
 10. Własności kątów na płaszczyźnie (w tym: kąty wpisane i
  środkowe).
 11. Objętości, pola i własności podstawowych brył.
 12. Twierdzenie Pitagorasa.
 13. Stosunki boków w trójkątach prostokątnych o kątach ostrych
  30°/60° lub 45°.
 14. Podobieństwo figur, twierdzenie Talesa.
 15. Przeliczanie jednostek miar i wag (włącznie z jednostkami
  kwadratowymi, sześciennymi, mieszanymi).
 16. Układ współrzędnych (zaznaczanie punktów, linii, obszarów
  opisanych nierównościami liniowymi , obliczanie pól wielokątów).
 17. Pojęcie funkcji, jej wykres i własności (dziedzina, zbiór
  wartości, miejsca zerowe, wartości dodatnie / ujemne,
  monotoniczność).
 18. Linia prosta, równanie linii prostej (współczynnik kierunkowy
  prostej, miejsce zerowe, punkt na osi oy, prosta przechodząca przez 2
  punkty, proste równoległe i prostopadłe).
 19. Rozwiązywanie równań, nierówności i układów równań
  liniowych, interpretacja graficzna.
 20. Zastosowanie wszystkich zagadnień do rozwiązywania problemów w
  kontekście praktycznym.
 1. Algebraic operations in real numbers.
 2. Algebraic expressions. 
 3. Products of algebraic sums incl. square of sum, square of difference, difference of squares, rationalizing denominators (with an algebraic sum in a denominator) 
 4. Powers with integer indices (negative included). Rules of operations on powers. Numbers in standard form (scientific notation). 
 5. Percentages, permilles, percentage points. 
 6. Direct and inverse proportion. 
 7. Areas and perimeters of plane figures. 
 8. Properties of plane figures (polygons, circles, sectors). 
 9. Properties of angles in a plane (incl. angles in circles). 
 10. Volumes, areas and properties of elementary solids. 
 11. Pythagoras theorem. 
 12. Lengths of sides in a right triangle with acute angles of 30/60 or 45. 
 13. Similarity of plane figures and solids. 
 14. Units of measurement (incl. square, cube and mixed units). 
 15. Cartesian coordinate system (marking points, lines, regions described with inequalities; areas of polygons). 
 16. Notion of a function. Graph of a function and its properties (domain, range, zeroes, positive and negative values, increase and decrease...). 
 17. Equation of a straight line (gradient, y-intercept, zero; line through 2 points; parallel and perpendicular lines). 
 18. Linear equations, inequalities and simultaneous equations; graphical interpretation. 
 19. Applications of all topics in real life context. 
Testy z roku poprzedniego znaleźć można tutaj

 

W bieżącym roku nie przeprowadzamy oficjalnego  naboru do klas IB1

Wszelkie tego rodzaju zgłoszenia rozpatrujemy indywidualnie na podstawie podania.

strony internetowe warszawa