odwiedz dwójkę na:

Przedmioty

Przedmioty w liceum

 

W 2SLO prowadzimy zajęcia z bardzo wielu przedmiotów. Większość z nich jest indywidualnie profilowana: albo od początku I klasy, albo od początku II semestru, albo od początku klasy II. Godzin przedmiotów, które uczeń zdaje na maturze jest w kolejnych latach coraz więcej; przedmioty inne są w tym samym czasie ograniczone do minimum albo znikają. Łącznie uczymy:


ARTu/WOKu historii i społeczeństwa*
biologii informatyki
chemii języka angielskiego
drugiego języka obcego literatury
edukacji dla bezpieczeństwa matematyki
filozofii przedsiębiorczości
fizyki przyrody*
geografii rekreacji
historii WoSu

 

Uczniowie klas pierwszych i drugich biorą udział w interdyscyplinarnych projektach.

Dla chętnych uczniów odbywają się zajęcia z religii.

* oznacza tzw. przedmiot uzupełniający

ART/WOK


Pod tą nazwą kryją się różnego typu zajęcia związane z szeroko rozumianą sztuką: zajęcia artystyczne (plastyczne), a także historia sztuki i  uczestnictwo w bieżącym życiu kulturalnym, czasem w formie warsztatowej, w różnych instytucjach kultury.

W czasie przeznaczonym na zajęcia plastyczne będziemy odnosili się raczej do Twoich emocji, wrażliwości i wyobraźni niż do wiedzy czy konkretnych umiejętności. Zajęcia te wraz z rekreacją mają stanowić przeciwwagę dla całej reszty przedmiotów, które mają charakter intelektualny. Program tych zajęć dzieli się na dwie części: obowiązkową, realizowaną w ramach przedmiotu o nazwie „art/WOK” (przy czym WOK to wiedza o kulturze, obowiązkowy przedmiot nauczania w liceum) w I roku nauki oraz na lekcjach historii sztuki w kl. II i III, a także nieobowiązkową, na którą składają się różne zajęcia dodatkowe, czasem bywa to kółko teatralne lub fotograficzne.

Lekcje art/WOK nie są jednorodne. W siatce przewidziane jest na nie 2 godziny w tygodniu, ale co tydzień odbywają się  inne zajęcia: raz plastyczne, innym razem dotyczące historii sztuki, jeszcze innym  mogą być to  wizyta w teatrze czy  muzeum lub np. warsztaty w którejś z instytucji kultury. Wszystkie te zajęcia są obowiązkowe, więc łączy je założenie, że muszą być dla wszystkich, również dla tych, którzy mają dwie lewe ręce i drewniane ucho. Jesteśmy nastawieni na proces,  na rozwój i pielęgnowanie emocji, a nie na jego efekty; ważniejsze dla nas jest Twoje działanie, niż to, co uda Ci się zrobić.

W 2SLO ARTu uczą Janina Koźbiel, Zofia Łukomska-Chojecka i Jan Skrzypek.

Biologia


Nauka biologii w 2 SLO odbywa się na dwóch poziomach. Poziom podstawowy obejmuje lekcje raz w tygodniu, w wymiarze 1 godziny w klasie I. Zakres materiału to ewolucjonizm, biotechnologia, ekologia i zdrowie człowieka. Poziom rozszerzony to przygotowanie do rozszerzonej matury z biologii. Przez pierwszy semestr pierwszej klasy realizujemy założenia programowe dla poziomu ogólnego, a w drugim semestrze rozpoczynamy naukę w zakresie rozszerzonym. Obejmuje ona całościowy zakres materiału niezbędny do egzaminu maturalnego z biologii. W klasie I są 2 godziny, a w klasie II i III – po 4 godziny nauki w tygodniu. Uczniowie nie uczęszczający na zajęcia na poziomie rozszerzonym z żadnego z czterech przedmiotów przyrodniczych (tj. geografia, biologia, chemia, fizyka) – w kl. II chodzą na lekcje przedmiotu o nazwie „Przyroda” w wymiarze 1 godziny tygodniowo.


W 2SLO biologii uczą Anita Klepaczewska i Katarzyna Zaremba.

 Chemia

Poziom ogólny - obejmuje 1 godzinę lekcyjną tygodniowo w klasie I. Poziom rozszerzony - to 2 godziny w klasie I oraz po 4 godziny zajęć w klasie II i III. Korzystamy z następujących podręczników:

 • klasa I - H. Gulińska, K. Kuśmierczyk- Chemia Po prostu - Podręcznik. Zakres podstawowy. WSiP oraz dla profilu rozszerzonego dodatkowo S. Hejwowska, R. Marcinkowski Chemia 1, Chemia ogólna i nieorganiczna, Zakres rozszerzony, Wydawnictwo Pedagogiczne Operon;
 • klasa II - J. Staluszka, R. Marcinkowski, S. Hejwowska, Chemia 2, Chemia organiczna, Zakres rozszerzony, Wydawnictwo Pedagogiczne Operon;
 • klasa III - J. Staluszka, R. Marcinkowski, S. Hejwowska, Chemia 3, Równowagi i procesy jonowe. Wydawnictwo Pedagogiczne Operon.

W grupach wyższych korzystamy również ze zbioru zadań z chemii do szkół ponadgimnazjalnych – K.M. Pazdro, Oficyna Edukacyjna K. Pazdro.

Ucząc się chemii w klasie I - dowiemy się, co zawdzięczamy sławnym chemikom z ubiegłych wieków, poznamy tajemnice laboratorium chemicznego, budowę i strukturę elektronową atomów oraz w jaki sposób łączą się one tworząc cząsteczki. Będziemy również zastanawiać się co pływa w wodzie, czyli jakie są tajemnice roztworów. Tematyka lekcji w II klasie dotyczyć będzie zagadnień z chemii organicznej. Poznamy węglowodory oraz ich jedno- i dwufunkcyjne pochodne. W klasie III dowiemy się, jak opisać kinetykę i równowagę reakcji oraz procesy energetyczne. Zapoznamy się również z zagadnieniami elektrochemicznymi tj. reakcjami redox, ogniwami galwanicznymi.

 
Uczniowie nie uczęszczający na zajęcia na poziomie rozszerzonym z żadnego z czterech przedmiotów przyrodniczych (tj. geografia, biologia, chemia, fizyka) – w kl. II chodzą na lekcje przedmiotu o nazwie „Przyroda” w wymiarze 1 godziny tygodniowo.

W 2SLO chemii uczy Iwona Paleska.

Drugi język obcy

Jeśli już wybierzesz jeden z nich, staje się on dla Ciebie obowiązkowy. Przymiotnik „drugi” nie oznacza podrzędności w stosunku do języka angielskiego. Dobra znajomość dwu języków obcych staje się obecnie na rynku pracy wymogiem. Są osoby, które nie zaniedbując języka angielskiego, uczyniły ze swojego drugiego języka pasję życiową, dochodząc do płynności, umożliwiającej oglądanie filmów, rozumienie piosenek czy czytanie książek w wersji oryginalnej.

 • Wybierasz drugi język spośród niemieckiego, francuskiego,  hiszpańskiego i (w zależności od rocznika) włoskiego. Liczba grup danego języka -  jedna czy dwie - zależy od liczby zgłoszeń. Nauka języka drugiego w liceum (niemiecki, francuski i hiszpański) jest kontynuacją. Jeśli powstają dwie grupy danego języka, lektorzy na początku klasy I przeprowadzają sprawdzian kwalifikujący uczniów do każdej grupy - tak by mogli uczyć się na zbliżonym poziomie. Tylko nauka języka włoskiego może zaczynać się od podstaw.
 • Mogą powstać najwyżej 4 grupy językowe. W kl. I mają 4 godziny lekcji tygodniowo, w kl. II – 5 godzin, w kl. III – 3 godziny (przygotowujący się do matury – 5 godzin, są bowiem zobowiązani chodzić na dodatkowe konsultacje).
 • Podobnie jak w przypadku języka angielskiego, po 3 latach nauki możesz zdawać ustny i/lub pisemny egzamin dojrzałości z drugiego języka. Organizujemy także semestralne ustne lub pisemne egzaminy z języków drugich.  
 • Jeżeli wybierzesz język francuski, w I klasie  możesz zdawać egzamin DELF na poziomie A1 lub  A2, w II klasie na poziomie A3. W II klasie ponadto możesz przystąpić  do udziału w Olimpiadzie z Języka Francuskiego.
 • Jeśli kontynuujesz naukę języka niemieckiego (i znajdziesz się w grupie rozszerzonej), możesz zdawać egzamin ZD (ZertyfikatDeutschalsFremdsprache). W kl. I lub II, możesz również uczestniczyć w Olimpiadzie Języka Niemieckiego).
 • Uczniowie I i II klasy wyjeżdżają do Francji (w kwietniu) i przyjmują u siebie Francuzów (we wrześniu) w ramach międzynarodowej wymiany szkolnej, która odbywa się rokrocznie od wielu lat.


W 2SLO niemieckiego uczą Dorota Grzywacz i Anna Filipiak, francuskiego Julia Łukasiak  i dr Grażyna Bogusławska,  hiszpańskiego Iwona Borowska i Anastazja Kononowicz, a włoskiego Krzysztof Dmowski.

Edukacja dla bezpieczeństwa


W 2SLO prowadzimy zajęcia z Edukacji dla bezpieczeństwa w pierwszej klasie liceum.

W 2SLO EdB uczy Danuta Polko.
Filozofia

Filozofia jest w 2 SLO przedmiotem obowiązkowym dla rocznika pierwszego w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Na tym etapie nauka filozofii służy kilku celom. Po pierwsze ma zachęcić do filozofowania, rozumianego jak sztuka krytycznego myślenia. Po drugie dać uczniom ogólną orientację w specyfice filozofii, jej problemach i głównych stanowiskach. Po trzecie ma stworzyć dogodny kontekst dla innych przedmiotów nauczanych w liceum, zwłaszcza historii i języka polskiego. Ponadto kurs filozofii na tym etapie stanowi przygotowanie do wyboru filozofii jako przedmiotu maturalnego. Realizując te ogólne cele uczeń rozwija także konkretne praktyczne umiejętności i postawy: logicznego myślenia, kultury dyskusji, akceptacji odmiennych stanowisk, ciekawości poznawczej. Uczniowie realizujący rozszerzoną literaturę (oraz nieobowiązkowo wszyscy inni chętni) uczęszczają w pierwszej klasie na dodatkowe zajęcia z filozofii w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Zdobywają na tych zajęciach bardziej pogłębioną wiedzę filozoficzną, a także mają więcej możliwości rozwinięcia swoich filozoficznych kompetencji. W drugiej i trzeciej klasie liceum uczniowie mogą, jako na przedmiot rozszerzony (a więc jest to nieobowiązkowe), uczęszczać na zajęcia z rozszerzonej filozofii w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Na zajęciach tych realizowany jest materiał wymagany w podstawie programowej – pozwala to uczniom gruntownie przygotować się do matury i olimpiady z filozofii, ale także zaspokoić ciekawość poznawczą oraz dalej rozwinąć kompetencje filozoficzne.

W 2SLO filozofii uczą Marcin Krupowicz i dr Tomasz Mazur.

Fizyka

Fizyka jest podstawową nauką przyrodniczą i znajomość jej praw jest niezbędna dla zrozumienia procesów i zjawisk zachodzących w otaczającym nas świecie i żywych organizmach, a także rozumienia zasad funkcjonowania urządzeń technicznych opartych na nowoczesnej technologii. Ponadto walorem nauki fizyki jest wyrabianie w uczniach umiejętności dedukcyjnego myślenia. Już od pierwszej klasy nauka odbywa się w grupach na dwu poziomach: podstawowym i rozszerzonym. Lekcje fizyki dla osób decydujących się na poziom podstawowy kończą się w I klasie. Dla osób z grupy rozszerzonej zajęcia kontynuowane są w klasie II i III.


W grupie ogólnej w pierwszej klasie jest 1 godzina fizyki tygodniowo. Grupa rozszerzona ma 2 godziny, zaś w II i III klasie – po 4. Na zajęciach dla uczniów z obu grup kładziemy nacisk na poprawne i głębokie zrozumienie praw fizyki, jednak programy nauki na obu poziomach różnią się zasadniczo. W grupie podstawowej realizowany jest materiał obejmujący tylko astronomię oraz fizykę współczesną. Oczywiście nie pozwala to na zdawanie matury z fizyki – nawet na poziomie podstawowym.


Program fizyki w grupie rozszerzonej obejmuje materiał wymagany na egzaminie maturalnym. Wybór poziomu rozszerzonego jest więc wyborem naturalnym dla osób, które wiążą swoje przyszłe plany ze studiami przyrodniczymi, medycznymi, technicznymi i ścisłymi. Wybór tego poziomu jest także wskazany dla osób niezdecydowanych – ułatwi to im decyzję w przyszłości, a także dla tych osób, które po prostu chcą poszerzyć swoją wiedzę, nawet jeśli nie mają zamiaru odbywać studiów związanych z fizyką. Większą część lekcji w grupach wyższych poświęcamy na rozwiązywanie trudniejszych zadań oraz analizę doświadczeń laboratoryjnych i zjawisk otaczającego świata. Od uczniów wymagamy umiejętności sprawnego posługiwania się aparatem matematycznym i dużej dozy samodzielnej pracy w domu, co w szczególności dotyczy osób myślących o zdawaniu egzaminu maturalnego w zakresie rozszerzonym.


Decyzje o wyborze poziomu nauki z fizyki należy podjąć w pierwszej klasie – najlepiej do 15. września. Do tego czasu istnieje jeszcze możliwość swobodnej decyzji co do ewentualnej zmiany poziomu nauki. Ze względu na różnice programowe takie zmiany później są już bardzo trudne lub wręcz niemożliwe. W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach zmiana taka może nastąpić w trakcie nauki w I klasie, po samodzielnym uzupełnieniu odpowiedniej partii materiału i zaliczeniu go w formie wymaganej przez nauczyciela odpowiedniej grupy.


Uczniowie nie uczęszczający na zajęcia na poziomie rozszerzonym z żadnego z czterech przedmiotów przyrodniczych (tj. geografia, biologia, chemia, fizyka) – w kl. II chodzą na lekcje przedmiotu o nazwie „Przyroda” w wymiarze 1 godziny tygodniowo.

W 2SLO fizyki uczy Sławomir Jagiełło.

Geografia
 
Nauka odbywa się wg programu „Tylko geografia”, opracowanego przez Jadwigę Kop, Marię Kucharską i Elżbietę Szkurłat (Wydawnictwo Szkolne PWN, 2012).

Geografia w zakresie podstawowym  nauczana jest tylko w pierwszym semestrze klasy pierwszej (2 godziny tygodniowo). Program obejmuje wybrane problemy współczesnego świata z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej oraz zagadnienia związane z relacją człowiek-środowisko. Jest to zakres obowiązujący wszystkich uczniów.

Już po pierwszym semestrze trzeba podjąć decyzję o wyborze rozszerzenia. Tylko wybór poziomu rozszerzonego – czyli pełnego zakresu materiału – przygotowuje do zdawania matury z geografii. Od drugiego semestru realizowany jest materiał programu rozszerzonego (dodatkowe 240 godzin do końca nauczania w klasie trzeciej). Obejmuje on treści ujęte w trzech działach: geografię fizyczną, geografię społeczno-ekonomiczną oraz geografię Polski. Celem jest przekazanie solidnych podstaw z całego zakresu wiedzy geograficznej – zgodnie z wymaganiami maturalnymi i potrzebami różnych kierunków studiów. Absolwenci przygotowani są w równym stopniu do studiowania kierunków przyrodniczych (np. geologia, geografia, MISMaP, ochrona środowiska) i społeczno-ekonomicznych (SGH, zarządzanie, stosunki międzynarodowe itp.). Podstawą jest poznanie funkcjonowania systemu przyrodniczego Ziemi, czyli geografia fizyczna, prezentująca zjawiska i procesy kształtujące powierzchnię naszej planety (w powiązaniu z wiedzą z innych dziedzin nauk przyrodniczych, takich jak fizyka, chemia i geologia). W nawiązaniu do biologii rozważane są problemy powstania i ewolucji życia na Ziemi (na tle jej dziejów). W oparciu o tę podstawę realizowany jest następnie program geografii społeczno-ekonomicznej. Dział ten prezentuje i wyjaśnia problemy współczesnego świata, odwołując się przy tym także do uwarunkowań historycznych. Ważnym zagadnieniem są też oczywiście relacje człowiek-środowisko, w nawiązaniu do aktualnej sytuacji w skali globalnej i lokalnej. W ramach geografii Polski omawiane jest środowisko przyrodnicze, problematyka demograficzna i gospodarcza oraz przegląd krain geograficznych.


Osobny dział stanowi kartografia i jej praktyczne zastosowanie (praca z mapą, orientacja w terenie). Zajęcia w zakresie rozszerzonym prowadzone są w wymiarze 2 godzin tygodniowo w klasie pierwszej, 4 godzin w klasie drugiej oraz 4 godzin w trzeciej. W drugiej klasie odbywa się też wyjazd na zajęcia terenowe w Górach Świętokrzyskich (pięć dni).

W 2SLO geografii uczą Rafał Kardaś i Natalia Kowalska.

Historia

Zajęcia z tego przedmiotu realizowane są w klasach I – III. W klasie I na poziomie podstawowym jest to historia XX wieku w wymiarze 2 godzin tygodniowo. W klasie II - na poziomie rozszerzonym dla uczniów przygotowujących się do matury lekcje historii odbywają się w wymiarze 4 godzin tygodniowo. Pozostali uczniowie uczęszczają na lekcje przedmiotu o nazwie: „Historia i społeczeństwo” - w wymiarze 2 godzin. W klasie III lekcje historii odbywają się już tylko na poziomie rozszerzonym - w wymiarze 6 godzin tygodniowo. Na realizację treści programowych na poziomie rozszerzonym w cyku trzyletnim przewidziane jest 12 godzin, a na poziomie podstawowym - 4 godziny. W zależności od swoich zainteresowań i planów związanych z przyszłym kierunkiem studiów, uczniowie mogą wybrać jeden z proponowanych poziomów.

 
Celem spotkań z historią na lekcjach w 2 SLO jest ukazanie najważniejszych zjawisk w dziejach świata, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Polski. Zależy nam na tym, i nie jest to absolutnie związane tylko z poziomem rozszerzonym, aby ułatwić naszym uczniom zrozumienie związków zachodzących między różnymi sferami funkcjonowania człowieka – polityką, gospodarką, kulturą i religią. Chcemy także pokazać, jak wielki wpływ na losy świata – od starożytności do współczesności – miały wybitne i charakterystyczne postaci.


W 2SLO historii uczą Jacek Bąk, Jerzy Bracisiewicz, Zbigniew Strucki i Elżbieta Tyszko-Kulik.

Informatyka

W szkole znajdują się dwie pracownie komputerowe wyposażone w sprzęt PC klasy I5, 7, Pentium Dual Core 2.0, 4GB RAM oraz dyski 500GB - 2 TB. Każdy uczeń posiada konto dostępowe, oraz przestrzeń na dysku serwera, dostępne z każdego szkolnego komputera. Możliwy jest dostęp przez FTP, oraz przez sieć bezprzewodową. Dostęp do sieci możliwy jest także przewodowo, z każdej pracowni w szkole. Ponadto uczniowie mogą korzystać ze wspólnych zasobów szkoły, (w tym wykorzystywać stałe łącze internetowe). Zajęcia odbywają się w grupach 8-12 osób, a ich tematyka obejmuje między innymi:
 • ugruntowanie wiedzy dotyczącej sprzętu oraz operacji systemowych;
 • wykorzystanie oprogramowania w zadaniach realizowanych na projektach, w tym w szczególności wykorzystanie Excela w analizie danych;
 • zagadnienia związane z budową i wykorzystywaniem sieci komputerowych, w tym zagadnienia bezpieczeństwa danych
 • zespół zagadnień związanych z wykorzystaniem Internetu oraz społeczeństwem informacyjnym;
 • animacje i projektowanie graficzne.
Informatyki uczyć możesz się w pierwszej klasie przez 1 godzinę tygodniowo, w klasach wyższych ma ona formę specjalizacji lub konsultacji (zależnie od liczby chętnych). Możesz także przygotować się do matury z informatyki. W czasie gdy w pracowniach nie odbywają się zajęcia uczniowie mogą korzystać z wolnego dostępu do komputerów. Ponadto szkoła umożliwia:
 • naukę montażu filmowego, animacji, obróbki grafiki i dźwięku, pod opieką doświadczonej kadry lub samodzielnie (posiadamy programy edycyjne Adobe Elements, Avid);
 • skanowanie i nagrywanie (na potrzeby szkolne lub na własnych nośnikach);
 • doskonalenie umiejętności zarządzania systemami operacyjnymi i programowania (php, C);
 • doskonalenie posługiwania się systemem Linux i programowania www (języki skryptowe, Java).
Uczniowie pragnący poszerzać swoją wiedzę mogą przystępować do zajęć specjalizacyjnych (tematyka szersza, możesz realizować praktycznie wszystkie zagadnienia, warunkiem jest odpowiednia liczba chętnych, jeśli ich nie ma - możliwe są indywidualne konsultacje).

W 2 SLO informatyki uczą Paweł Afelt, Tomasz Jarnicki i Joanna Śmigielska.

Język angielski

Język angielski jest obowiązkowy dla wszystkich, sprofilowany  w dwóch kierunkach: przygotowanie pod kątem studiów zagranicznych i język ogólny.  Zajęcia prowadzone są w trzech grupach w każdym roczniku.

 
Na początku roku szkolnego zbieramy deklaracje od uczniów dotyczące wyboru profilu zajęć. Na tej podstawie tworzone są  trzy grupy. W zależności od liczby zgłoszeń powstają np. dwie grupy przygotowujące do studiów zagranicznych i jedna grupa języka ogólnego. Niezależnie od wyboru grupy, ich poziom językowy w pierwszej klasie waha się między B2 i C1 (upper-intermediate/advanced, FCE/IELTS/CAE). W pierwszym miesiącu możesz zasygnalizować lektorowi chęć zmiany grupy. Taka sugestia może też wyjść od nauczyciela. Jest to ważna decyzja, gdyż pociąga za sobą skutki długookresowe.


Zajęcia w grupie sprofilowanej pod kątem studiów zagranicznych umożliwiają spełnienie pod koniec drugiej klasy kryteriów wymaganych przy ubieganiu się o przyjęcie na uczelnie anglojęzyczne: obejmują nie tylko przygotowanie do egzaminu IELTS (standardowo wymaganego przez uczelnie zagraniczne jako potwierdzenie znajomości języka), ale także napisanie dobrego Personal Statement (spełniającego rolę umotywowanego podania o przyjęcie na uczelnię) . Przebieg nauki zsynchronizowany jest z procedurami i terminami ustalonymi przez UCAS (centralną organizację, przez którą przechodzą podania). Ponadto monitorowany jest przez szkolnego koordynatora UCAS we współpracy z nauczycielami przedmiotów kierunkowych, opiniujących merytoryczne postępy ucznia, i wychowawcą wspomagającym jego rozwój osobowy. Nauka  angielskiego najczęściej odbywa się w tej samej grupie, aż do chwili ukończenia szkoły. Przeniesienia do innej grupy możliwe są pod warunkiem, że wyrażają na to zgodę nauczyciele z obydwu grup.


W trzeciej klasie koncentrujemy się na przygotowaniu uczniów do egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Z reguły wszyscy nasi uczniowie zdają maturę pisemną i ustną na poziomie wyższym. W ostatnich latach średni wynik zdawalności był około 90%.
 
W 2SLO angielskiego uczą Piotr Bogucki, Krzysztof Dmowski, Agnieszka Moraszczyk, Anna Klukaczewska-Gotlib i Joanna Utri.

Literatura

Poloniści w 2SLO pracują według zmodyfikowanego programu Nowej Ery „Ponad słowami”. Warto więc zaopatrzyć się w podręcznik - pod tym samym tytułem.

 
Literatury możesz się uczyć na poziomie podstawowym (4 godz. w I kl, 5 godz. w II i III kl.) lub rozszerzonym (5 godz. w I kl., 6 godz. w II kl. i 7 godz. w III kl.) Jeżeli ze znajomością literatury wiążesz swą przyszłość (studia humanistyczne, życie zawodowe, itp.) lub po prostu literatura interesuje Cię w sposób szczególny, chcesz ją poznawać i badać, a czytanie książek sprawia Ci frajdę – wybierz poziom rozszerzony. Jeżeli chcesz po prostu zdać maturę, wybierz poziom podstawowy. Jak widzisz więc w dużym stopniu od Ciebie zależy, jak będzie wyglądało Twoje przygotowanie z literatury do studiów, matury i dialogu ze współczesną kulturą. Zastanów się dobrze przed wyborem grupy, biorąc pod uwagę m. in. wynik, który uzyskałeś na egzaminie. O jego interpretację i –  co za tym idzie – radę przy wyborze, możesz poprosić też nauczycieli.


W pierwszym semestrze po dokonanym już wyborze masz 3-4 tygodnie na ewentualną korektę swojego wyboru. Później zmian będziesz mógł/a dokonywać po sesjach, a ich zasady będzie określał obowiązujący w szkole regulamin poziomowania.

W 2SLO literatury uczą Katarzyna Szymańska, Janina Koźbiel i Katarzyna Długołęcka.

Matematyka

Matematyka jest przedmiotem poziomowanym od pierwszej klasy. Zajęcia odbywają się w trzech grupach: rozszerzonej, średniej i ogólnej. Grupa ogólna realizuje program umożliwiający zdawanie matury na poziomie podstawowym. Liczba godzin w klasie I, II i III dla tej grupy to 4 godz. tygodniowo.

Grupy rozszerzona i średnia realizują program potrzebny do zdania matury z matematyki na poziomie rozszerzonym. Liczba godzin dla każdej z tych grup to 6 – we wszystkich klasach.


Główny problem związany z nauczaniem matematyki (szczególnie w grupach rozszerzonych) w zreformowanym liceum to: jak zrealizować materiał przewidziany na cztery lata nauki w trzy. Program, jaki został opracowany przez zespół nauczycieli matematyki spełnia to karkołomne zadanie. Pominięte zostały w nim te treści, które nauczane są w gimnazjum. Nie ma również zbyt wiele czasu na powtórzenie materiału. Dlatego możliwe są dodatkowe zajęcia z matematyki w formie specjalizacji organizowane z konieczności przerobienia całego materiału, gdy podana liczba godzin okaże się zbyt mała. Niestety w zreformowanym liceum nie ma już miejsca na dodatkowe treści takie, jak całki czy liczby zespolone. Możliwe są dodatkowe zajęcia z matematyki poruszające wybrane zagadnienia z poza programu, ale warunkiem powstania takich zajęć jest zgłoszenie się 7 osób.

W 2SLO matematyki uczą Małgorzata Adamek, Krzysztof Sikora, Beata Stępniewska, Aldona Stańska i Artur Kozłowski.

Przedsiębiorczość

W 2SLO przedmiot ten to 3 semestry (w drugiej i trzeciej klasie), po godzinie tygodniowo. Przedsiębiorczość to przedmiot-przekładaniec obejmujący zagadnienia z zakresu ekonomii, zarządzania, finansów, prawa a czasem i socjologii oraz psychologii, wszystko przyrządzane w statystyczno-matematycznym sosie. O strawność tego dania (jego konsumpcja jest niezbędna dla wybierających się na SGH i podobne uczelnie), dba Paweł Afelt.

Rekreacja

Rekreacja jest ściśle związana z kulturą fizyczną. Samo słowo „rekreacja” pochodzi od łacińskiego recreo, co oznacza „odnawiać, ożywiać, pokrzepiać”. Celem rekreacji jest zaspakajanie potrzeby ruchu niezbędnego dla zachowania zdrowia, oraz utrzymanie optymalnego stanu psychofizycznego organizmu, traktowanego jako całość – holistycznie.

Zajęcia rekreacji trwają przez cały okres nauki w 2SLO w wymiarze 3 godzin tygodniowo. Przy czym 2 godziny są realizowane w tygodniowym planie zajęć, jako wychowanie fizyczne. Ich celem jest doskonalenie ogólnej sprawności, nabywanie elementarnej wiedzy na temat dyscyplin sportowych i kształtowanie umiejętności z dziedziny: lekkiej atletyki, gimnastyki, piłki siatkowej, piłki koszykowej, piłki nożnej, piłki ręcznej, unihokeja, (śladowo pojawia się także badminton i inne mniej popularne gry). Obowiązkową trzecią godzinę zalicza udział w zajęciach organizowanych przez szkołę, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami uczniów. Zwykle jest to pływanie, gry zespołowe, fitness, wspinaczka – mamy własną, profesjonalną ściankę!, trekking, rowery, zimą – łyżwy. Aktualne informacje nt. fakultetów sportowych dostępne są tutaj.

W 2SLO  rekreacji uczą Maciek Mościcki i Wioletta Handzel ; zajęcia na ściance prowadzi Rafał Kardaś.

WoS

Zajęcia z tego przedmiotu będą odbywały się w klasach I, II i III. W klasie I na poziomie podstawowym, w wymiarze 2 godzin tygodniowo, a w II i III – tylko na rozszerzonym (odpowiedni 2 i 4 godziny tygodniowo). Podobnie jak w przypadku historii, w zależności od swoich zainteresowań i planów związanych z przyszłym kierunkiem studiów, uczniowie wybierają poziom rozszerzony.

 
Uczniom nie realizującym programu nauczania na poziomie rozszerzonym pozostaje przedmiot historia i społeczeństwo, który pojawi się w II i III klasie, jako zajęcia przede wszystkim warsztatowe, realizowane metodami aktywnymi.
 

 

Natomiast na poziomie rozszerzonym, oprócz poznawania zagadnień związanych z socjologią, polityką, prawem i stosunkami międzynarodowymi, przewidujemy także spotkania z osobami, które ułatwią zrozumienie omawianych zagadnień, czyli, np. z prawnikiem, adwokatem, urzędnikiem administracji samorządowej. W programie nauczania przewidziana jest także wizyta w Sejmie, w sądzie rejonowym oraz w Trybunale Konstytucyjnym.

W 2SLO WOSu uczą Elżbieta Tyszko-Kulik i Jacek Bąk.

strony internetowe warszawa