odwiedz dwójkę na:

Komunikat z posiedzenia Zarządu SKT w dniu 26 stycznia 2016 r.

Komunikat z posiedzenia Zarządu SKT w dniu 26 stycznia 2016 r.


W dniu 26 stycznia 2016 r. miało miejsce kolejne w tym roku szkolnym posiedzenie Zarządu SKT, Komisji Rewizyjnej i Dyrekcji Zespołu Szkół. Porządek obrad obejmował m.in. następujące tematy:

 

1. Przedstawienie sytuacji szkolnej dot. uczniów, nauczycieli , rodziców; organizacji zajęć i samego budynku na Solcu np. naprawy podłóg, wyciszenia sal lekcyjnych.

2. IB Diploma Programme w 2SLO - przedstawienie zaawansowania działań i najbliższe plany; autoryzacja IB w dn. 18.02.16; zezwolenia MEN; dalsze wyposażanie pracowni i biblioteki.

3. Status spraw związanych z naszym projektem z funduszu POWER dot. zagranicznych szkoleń dla nauczycieli ZS im P Jasienicy.

4. Realizacja preliminarza finansowego, wpłaty sponsorskie, „cegiełki”.

5. Omówienie działalności Zarządu;

 1. spotkanie warszawskiego środowiska STO na Solcu ( w grudniu’15),

 2. strategia pozyskania nowych członków do stowarzyszenia,

 3. przygotowania do Walnego Zebrania Członków (posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze),

 4. informacje do Rodziców dot. pozyskiwania 1% podatku dochodowego.

6. Spotkanie z Samorządem Uczniowskim; plany i formy współpracy oraz wsparcia.

7. Sprawy bieżące, m.in.

 1. Info po debacie oksfordzkiej w Liceum – „Przyjmowanie uchodźców jest naszym moralnym obowiązkiem i naszą rangą stanu”.

 2. Ranking Perspektyw, liczne gratulacje; system premiowania.

 3. Organizacja finansowania IB, czesne, wpisowe.

 4. Efekty wyjazdu studyjnego do Londynu (sponsor Apple, ZG STO, SKT 144)

 

Podjęto następujące uchwały:

 • Uchwała nr 1 dot. zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków SKT nr 144 STO w Warszawie [dostępna poniżej]
 • Uchwała nr 2 dot. udzielenia premii uznaniowej za wyniki nauczania/maturalne w roku szk. 2014/15 poparte rankingiem Perspektyw.

 

Następne spotkanie zaplanowano na 29 lutego 2016 r.

 

Więcej o pracy Zarządu szkoły można przeczytać tutaj.

Uchwała nr 1

Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 144 STO

dnia 26 stycznia 2016 r.

 

w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków SKT nr 144 STO w Warszawie

 

Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego nr 144 Społecznego Towarzystwa Oświatowego działając na podstawie art. 50 ust. 2 statutu STO postanawia, co następuje:

§ 1

Zwołuje się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Samodzielnego Koła Terenowego nr 144 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie, na dzień 29 lutego 2016 roku w siedzibie Zespołu Szkół Społecznych im. Pawła Jasienicy STO w Warszawie, przy ul. Nowowiejskiej 5. Początek zebrania o godz. 17.30.

§ 2

W przypadku braku quorum o godz. 17.30, zebranie w II terminie bez względu na liczbę obecnych członków Koła rozpocznie się w tym samym dniu o godzinie 18.00.

§ 3

Zebranie, o którym mowa będzie zebraniem sprawozdawczo-wyborczym i odbędzie się w oparciu o przepisy Statutu STO i ordynacji wyborczej (tekst jednolity uwzględniający uchwałę Nr 3 X Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów STO z dnia 20 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w statucie Społecznego Towarzystwa Oświatowego) oraz regulamin obrad walnego zebrania członków koła STO.

§ 4

Porządek spotkania:

 1. Otwarcie obrad

 2. Uchwalenie regulaminu obrad

 3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania

 4. Przyjęcie porządku obrad

 5. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej

 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła

 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Koła

 8. Uzupełnienie składu Zarządu Koła

 9. Sprawy różne

 10. Zakończenie zebrania

 

§ 5

Uchwałę otrzymują członkowie Społecznego Towarzystwa Oświatowego należący organizacyjnie do Samodzielnego Koła Terenowego nr 144 Społecznego Towarzystwa Oświatowego drogą elektroniczną (z potwierdzeniem otrzymania) w ustawowym terminie min 10 dni przed datą walnego zebrania.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Więcej o pracy Zarządu szkoły można przeczytać tutaj.

strony internetowe warszawa