odwiedz dwójkę na:

Indywidualne profilowanie

Rocznik I  

                             
Podziału rocznika na dwie klasy dokonują wychowawcy, uwzględniając zasadę parytetu płci oraz dbając o to, by w każdej klasie znalazła się podobna liczba absolwentów SG „Dwójka”.                                
                                
Wszyscy uczniowie mają obowiązek chodzić na lekcje wszystkich przedmiotów – uczą się w klasach lub w grupach profilowanych.                      

         
Przedmioty ogólne nie profilowane (lekcje w klasach): historia, WOS, przedsiębiorczość, filozofia, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa, WOK/ART, lekcja wychowawcza, wf.     

                           
Przedmioty nie profilowane (lekcje w grupach):

                                
Przedmioty ogólne profilowane (lekcje w grupach): literatura (j. polski), matematyka, biologia, chemia, geografia, fizyka.                                
Języki obce (lekcje w grupach): angielski, niemiecki lub francuski lub hiszpański lub włoski.

                                
Przydział uczniów do grup przedmiotowych odbywa się w ciągu pierwszych tygodni nauki w szkole – i trwa do 20 IX. Wstępne deklaracje wyboru zbierają wychowawcy w dniu rozpoczęcia roku szkolnego. Na tej podstawie sporządzane są listy poszczególnych grup – wiszą następnego dnia na tablicy ogłoszeń.   

Wyjątki: 

                               

  • literatura – na przydział ma wpływ wynik testu predyspozycji przeprowadzany na pierwszych zajęciach                                 
  • filozofia – oprócz zajęć w klasach są dodatkowe zajęcia w grupie rozszerzonej – obowiązkowe dla uczniów, którzy wybrali rozszerzoną grupę z literatury (inni też mogą na nie chodzić, o ile plan zajęć na to pozwala)                               
  • język angielski - o przydziale decyduje wynik testu (placement) przeprowadzanego na pierwszych zajęciach                                
  • wf – oczywiście zajęcia są w dwóch grupach: męskiej i damskiej                  
  • informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa – ze względów natury organizacyjnej zajęcia też są w grupach męskiej i damskiej (równolegle z wuefem)                                
  • projekt – zajęcia w grupie projektowej                             

                                
Zmiana profilu (czyli grupy) w klasie I - jest możliwa. Z grupy rozszerzonej na podstawową - nie wymaga formalnych zabiegów. Wystarczy poinformować o tym nauczyciela i wychowawcę. Przejście z grupy podstawowej do rozszerzonej wymaga spełnienia warunków określonych przez nauczyciela prowadzącego grupę rozszerzoną. Dodatkowym warunkiem, jaki musi być spełniony przy zmianie - jest wolne miejsce w grupie, do której uczeń chce się przenieść.                                 

Rocznik II 

                               
Od 2012 roku w polskich szkołach obowiązuje nowa podstawa programowa oraz nowe zasady profilowania. Zgodnie z nimi każdy uczeń liceum od klasy II musi uczyć się na poziomie rozszerzonym przynajmniej jednego z podanych niżej przedmiotów:                                
a) geografia                                
b) biologia                                
c) chemia                                
d) fizyka                                
e) historia.         

                       

Uczniowie, którzy zdecydowali się na wybór przynajmniej jednego z przedmiotów wymienionych w pktach a-d, w kl. II mają dodatkowo przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo. Uczniowie, którzy zdecydowali się na wybór historii - w kl. II mają przedmiot: przyroda. Uczniowie, którzy zdecydowali się na wybór zarówno przedmiotu wymienionego w pktach a-d, jak i historii – są zobowiązani uczestniczyć dodatkowo w zorganizowanych dla nich zajęciach artystycznych.                                
Ponadto uczeń kl. I w 2 SLO musi się uczyć obowiązkowo: j. polskiego (literatury), matematyki, dwóch języków obcych, przedsiębiorczości, wuefu. Musi też pracować przez cały rok szkolny w grupie projektowej. Dodatkowo może uczyć się na poziomie rozszerzonym przedmiotów: WOS, historia, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia sztuki, filozofia.                               
                                
Zmiana profilu w klasie II – jest jeszcze możliwa, pod warunkiem zachowania opisanej na wstępie zasady: obowiązku nauki jednego z pięciu wymienionych przedmiotów. Rezygnacja z nauki w grupie rozszerzonej wymaga złożenia do dyrektora szkoły podania – z podpisem rodzica oraz poinformowania o tym nauczyciela prowadzącego i wychowawcy. Dyrektor z pewnością będzie chciała porozmawiać z uczniem o jego wyborach i powodach zmiany. Rozpoczęcie nauki w grupie rozszerzonej na tym etapie jest możliwe pod warunkiem uzyskania zgody nauczyciela prowadzącego, zdania egzaminu progowego, nadrobienia zaległości w wyznaczonym terminie. Na tym etapie warto przemyśleć dobrze swoje decyzje.                                
Uczeń kl. II w 2 SLO musi się uczyć obowiązkowo: j. polskiego (literatury), matematyki, dwóch języków obcych, wuefu. Musi też pracować w grupie projektowej.        

                        
Dodatkowo może uczyć się na poziomie rozszerzonym przedmiotów: WOS, historia, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia sztuki, filozofia. 

Rocznik III 

                               
Zakładamy, że uczniowie rocznika III kontynuują naukę w tych samych grupach, w których uczyli się w klasie II. Rezygnacja z nauki w grupie rozszerzonej jest jednak możliwa, wymaga złożenia do dyrektora szkoły podania podpisanego przez rodzica oraz poinformowania o tym nauczyciela prowadzącego i wychowawcę. Uczeń nie może zrezygnować z nauki na poziomie rozszerzonym jednego z pięciu przedmiotów wskazanych w nowej podstawie programowej.                                
Rozpoczęcie nauki w grupie rozszerzonej na tym etapie nie jest już możliwe.                                
Uczeń kl. III w 2 SLO musi się uczyć obowiązkowo: j. polskiego (literatury), matematyki, dwóch języków obcych, wuefu.      

                         
Dodatkowo może uczyć się na poziomie rozszerzonym przedmiotów: WOS, historia, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia sztuki, filozofia. 

                               
Uczniowie przygotowujący się do egzaminu maturalnego z drugiego języka obcego muszą chodzić na dodatkowe godziny konsultacji.                 

               

Zmiana profilu w klasie III – nie jest już możliwa. Solidne przygotowanie do matury wymaga czasu i konsekwencji. 
                                
Siatka godzin


Warto ją przeanalizować, żeby zaplanować sobie własny profil. Wybierając poziomy rozszerzone (R) – oblicz, ile godzin w tygodniu będziesz musiał/-a spędzić w szkole. Litera P oznacza poziom podstawowy. 

Przedmiot klasa I klasa II klasa III Suma
 I-III

P R P R P R P/R
literatura 4 5 5 6 5 7 14 / 18
angielski x 5 x 5 x 5 15
II język x 4 x 5 x 3 lub 5 12 lub 14
historia 2 x x 4 x 6 2 / 10
historia i społeczeństwo x x 2* x * x 2
WOS 1 x x 3 x 4 1 / 7
matematyka 4 5 4 6 4 6 12 / 17
biologia 1 2 x 4 x 4 11
chemia 1 2 x 4 x 4 11
fizyka 1 2 x 4 x 4 11
geografia 1 2 x 4 x 4 11
przyroda x x ***** x x x -
informatyka 1 x x x** x x** 1
przedsiębiorczość 1 x 1 x x x** 2
filozofia 1 2 x 2 x 2 1 / 6
ART/WOK (blok przedm.) 2 x x x x x 2
historia sztuki x*** x x 4 x 4 8
rekreacja (wf) 2**** x 2**** x 2**** x 6
edukacja dla bezpieczeńst. 1 x x x x x 1
godzina wychowawcza 1 x 1 x 1 x 3

podano liczbę godzin - tygodniowo  

                             
Legenda:     

                           
x - brak poziomu (w danej klasie nie odbywają się lekcje na tym poziomie)               
* - część zajęć odbywa się na obowiązkowym wyjeździe                                
** - grupa na tym poziomie może zostać utworzona, gdy zgłosi się odpowiednia liczba chętnych                                
*** - zajęcia z tego przedmiotu są włączone w blok przedmiotowy                          
**** - trzecia obowiązkowa godzina wuefu jest realizowana w ramach zajęć do wyboru – popołudniowych
***** - przyroda jest w całości realizowana w sposób interdyscyplinarny – w formie zajęć terenowych na obowiązkowym wyjeździe i całodniowych zajęć raz w miesiącu   

strony internetowe warszawa